(1)
Chaudhry, S.; Ehtesham, Z. SALIVARY GLAND MALFUNCTION. Natl J Med Res 2023, 13, 99-102.