(1)
Akbari V J; Saiyad S S; Pandya A M; Solanki S V; Dangar K P. A MORPHOMETRIC ANALYSIS OF FOURTH VENTRICAL OF HUMAN CADAVERIC BRAIN BY PLASTINATION. Natl J Med Res 2011, 1, 48-50.